Column Right

Coding ภาษาแห่งอนาคต

Coding ภาษาแห่งอนาคต 
โดยกรุณา บัวคําศรี
หลายคนได้ฟังข่าวจากคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึง CODING แล้วอาจสงสัยกันว่าคืออะไร โดยเฉพาะ ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ของเด็กวัยเรียน อาจจะสงสัยว่า Coding คือวิชาอะไร จำเป็นต่อการเรียนรู้มากหรือ วันนี้มาดูมุมมองของคุณกรุณา บัวคําศรี ผ่านมุมมองรายการ The World with KARUNA  ที่สิงค์โปร์ และฮ่องกง รวม 3 ตอน

Coding ภาษาแห่งอนาคต ตอนที่ 1
The World with KARUNA 


Coding ภาษาแห่งอนาคต ตอนที่ 2
The World with KARUNA 


Coding ภาษาแห่งอนาคต ตอนที่ 3
The World with KARUNA 


อ้างอิงข้อมูล


ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget