Column Right

เกี่ยวกับผู้เขียน


 การรับราชการ
1. รับราชการครูโรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ ปี 2521 - 2528
2. รับราชการที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ตั้งแต่ 2528 - 2557
อาจารย์พิเศษและวิทยากรสถานศึกษา
3. อาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง
4. อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ด้าน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการอบรมข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร ที่ จังหวัดลำปาง
5.อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับสถานศึกษาระดับปริญญาตรี อาทิ วิทยาลัยโยนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง


1.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ 2555
2.ข้าราชการครูดีเด่นด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาค(เหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2556
3.ข้าราชการครู ดีเด่นด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555
4.หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
5.ครูอาวุโส ประจำปี 2557


1. วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
3. พัฒนาอาชีพ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. เรียนรู้ เข้าใจ ทันภัย อินเทอร์เน็ต
6. การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
7. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Course Builder
8. การสร้าง GIF Animation
9. การจัดการภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom
10. การสร้างงาน Slide Show ด้วยโปรแกรม ProShow Gold
11. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
12. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Vista
13.การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Seven
14. การสร้าง Interactive Multimedia ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
15. การสร้างเว็บเมนู ด้วยโปรแกรม XARA Menu Maker
16. เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป
17. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
18. สีสันลายสวยด้วยกระดาษสา
19. วิถีแห่งความเพียงพอ
20. นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
21. การใช้และดูแลรักษา Tablet PC


1. การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่องานการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. การจัดการศึกษาออนไลน์
4. การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
5. การเสริมสมรรถนะด้าน Social network สำหรับครู กศน.
6. การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นผ่าน Mobile Device
7. เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป
8. การสร้างฐานการเรียนรู้ด้วยบล็อก
9. วิทยากรหลักสูตรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. (พื้นที่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ และในพื้นที่ในภาคตะวันออก)
10. วิทยากรหลักสูตรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. วิทยากรให้การอบรมผู้นำเสนอรายงานการประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ปี 2557
12. การพัฒนาคลังข้อมูลความรู้ชุมชน(ประชาชน) : Thailand Knowledge Portal (2561-2565)
13.การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน Responsive
14.การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วย Microsoft PowerPoint (คุรุพัฒนา) สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2563
15.วิทยากรหลักสูตรออนไลน์ตามโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565
16.วิทยากรหลักสูตรออนไลน์ตามโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ (มิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสภาพแวดล้อม) ปีงบประมาณ 2565
17.วิทยากรหลักสูตร การอบรมการใช้งาน Facebook และ Line ด้วย Smartphone สำหรับผู้สูงอายุอย่างปลอดภัย  จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2565
18.วิทยากรหลักสูตร การพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว(Motion Infographics) ด้วย Microsoft PowerPoint สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  ปีงบประมาณ 2565


1. ด้านการถ่ายภาพ
2. ด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. ด้านการเขียนแบบและการก่อสร้าง
4. ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. ด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
6. ด้านเว็บเทคโนโลยี (Web Technology)

1. การละเมิดลิขสิทธิ์ในสถานศึกษา
2. อีกองค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
3. e-learning กระแสของการศึกษาทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้
4. การศึกษาไทยพร้อมหรือยังกับการใช้ e-learning นำมาสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. บอกภาพลักษณ์ของตนเองหรือขององค์กรผ่านผลงานนำเสนอ ด้วย background
6. ลักษณะและวิธีการนำไฟล์ PDF เข้ามาใช้งานในหน้า Facebook
7. Scareware ภัยคุกคามบน Facebook และวิธีป้องกัน
8. การ scan virus แบบตรวจสอบเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์
9. และอื่นๆ ....

เป็นการนำเสนอในรูปของสาระเนื้อหา บทความทางวิชาการ เผยแพร่ผ่านบล็อกช่องทางเว็บไซต์  ทั้งเว็บไซต์วิชาการทั่วไปด้วยนามแฝงว่า  นายมีเดีย ปัจจุบันนำเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องในบล็อกทางวิชาการในกลุ่มของ mediathailand รวมบทความมากกว่า 250 บทความ โดยแบ่งกลุ่มเนื้อหาเป็นหมวดหมู่  ดังนี้
Blog Story
Blogger
Android
Browser
Desktop PC
Learning Object
Microsoft Office
Notebook 
Smart Phone
Tablet PC
Ultrabook
Windows
Windows8
Windows8 start here
ทีวีดิจิตอล
ประเภทของสื่อการศึกษา
ภัยบุกรุกคอมพิวเตอร์
ระบบปฎิบัติการ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เทคนิคการใช้ Windows อย่างปลอดภัย
เทคโนโลยี
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การนำเสนอและการบรรยายสรุป
การศึกษา
การศึกษาออนไลน์
ความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
นวัตกรรมทางการศึกษา
ปรัชญาคิดเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
ใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัย

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget