Column Right

ต้นไทร

“การศึกษาคือกระบวนการที่ทำให้คนและสังคมเจริญงอกงาม ยิ่งเรียนยิ่งขยัน ยิ่งเรียนยิ่งอดทน ยิ่งเรียนยิ่งซื่อสัตย์ ยิ่งเรียนยิ่งมีความกตัญญู ยิ่งเรียนยิ่งรักปู่ย่าตายาย ดูแลปู่ย่าตายาย ไปไหนก็ดูแลซึ่งกันและกัน บ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุข”

เนื้อหาในส่วนนี้ได้รวบรวมสาระ แนวคิด บทความของท่าน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ที่เป็นผู้ให้นิยาม คำว่า คิดเป็น"กระบวนการคิดเพื่อตัดสินใจ" โดยใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทาง สังคมหรือสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางวิชาการ ปรัชญา "คิดเป็น" มีรายละเอียดและสาระที่น่าศึกษา

ต้นไทร


"ปลูกต้นไทรไว้ต้นหนึ่งที่หน้าบ้าน ต้นไทรเจริญเติบโตแผ่ร่มเงา วันหนึ่งตอนเที่ยง เราออกไปยืนที่หน้าบ้านเห็นคนมายืนอยู่ใต้ต้นไทรที่เราปลูกเพื่อพักร้อน เราชื่นใจ ที่ร่มเงาของต้นไทรสามารถแผ่ร่มเงาให้คนมาพักอาศัยได้ และคนที่มายืนอยู่ใต้ต้นไทรของเราก็กลับไปปลูกต้นไทรต่อไปอีก เพื่อให้คนอื่นมายืนพักร้อน เราอาจไม่รู้ เราอาจไม่ได้คิดว่าต้นไทรที่เราปลูก มีนกกาคาบลูกไทรไปเกิดเป็นต้นไทรให้ร่มเงาให้คนอาศัยพักร่มเงาอีกต่อไป ต้นแล้วต้นเล่า เปรียบเหมือนกับเราสอนเด็กให้เป็นคนดีคนหนึ่ง เราอิ่มเอิบใจ แต่จริงแล้ว เราควรจะอิ่มเอิบใจมากกว่านั้น เด็กมีพี่ มีน้อง มีพ่อ มีแม่ ปู่ย่า ตายาย ความดีที่เราทำ ไม่ได้รับเพียงเด็กคนเดียวเท่านั้น แต่จะกระเพื่อมออกไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น…."

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget