Column Right

ปั้นแต่งชีวิตด้วย "คิดเป็น"

“การศึกษาคือกระบวนการที่ทำให้คนและสังคมเจริญงอกงาม ยิ่งเรียนยิ่งขยัน ยิ่งเรียนยิ่งอดทน ยิ่งเรียนยิ่งซื่อสัตย์ ยิ่งเรียนยิ่งมีความกตัญญู ยิ่งเรียนยิ่งรักปู่ย่าตายาย ดูแลปู่ย่าตายาย ไปไหนก็ดูแลซึ่งกันและกัน บ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุข”

เนื้อหาในส่วนนี้ได้รวบรวมสาระ แนวคิด บทความของท่าน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ที่เป็นผู้ให้นิยาม คำว่า คิดเป็น"กระบวนการคิดเพื่อตัดสินใจ" โดยใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทาง สังคมหรือสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางวิชาการ ปรัชญา "คิดเป็น" มีรายละเอียดและสาระที่น่าศึกษาปั้นแต่งชีวิตด้วย "คิดเป็น"
ภาคทฤษฎีวิชาการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม

แนวคิด
แก้ปัญหาที่สามารถรู้เหตุต้นตอของปัญหา เข้าใจพื้นฐาน ความเชื่อ หลักคิด และ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนที่นำไปใช้ ปฏิบัติได้หลากหลายวิธีการ

หลักการความเชื่อของการ "คิดเป็น"
การพัฒนาคนให้คิดเป็น มีหลักการความเชื่อการคิดเป็น ดังนี้
 1. คนทุกคน ต้องการเป็นคนดี ปรารถนาความสุข
 2. การคิดเพื่อตัดสินใจ คนเราคิดว่าตนคิดว่าตนตัดสินใจเหมาะสมที่สุด ดีที่สุด ขณะที่ตัดสินใจ
 3. ข้อมูลไม่ดี ไม่พอ จึงตัดสินใจผิด
 4. ข้อมูลที่จำเป็นได้แก่
  4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
  4.2 ข้อมูลสังคม และสิ่งแวดล้อม
  4.3 ข้อมูลวิชาการ
 5. เพิ่มข้อมูลให้พอเพียงเพื่อการตัดสินใจได้ดี

แนวพัฒนา
สร้างสมดุลของข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ
 1. ประเมินสืบค้นหาสาเหตุความบกพร่องแล้วแก้ไขตามสาเหตุที่บกพร่อง โดยเติมเต็มข้อบกพร่องด้านนั้น ๆ ได้แก่ ด้านตนเอง สังคมสิ่งแวดล้อม และวิชาการ ให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมดุลกันทั้ง 3 ด้าน
 2. พัฒนากระบวนการคิดสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรม คือ ฝึกทักษะการคิดตัดสินใจ ลงมือกระทำ ตรวจสอบผลการกระทำ จนกระทั่งเกิดความพอใจ และพบความสุข
 3. พัฒนาทั้งระบบในสังคมระดับต่าง ๆ โดยทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องในระดับหรือเรื่องนั้น ๆ ที่เป็นเหตุและผลรวมทั้งเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกันเพื่อให้ได้พัฒนาตนเอง ตามบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมและเต็มกำลังที่มี

วิธีการนำไปใช้พัฒนา
นำแนวคิด หลักการ ความเชื่อ แนวพัฒนา มากำหนดกรอบการทำงานอย่างกว้างๆ ที่เปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติทุกฝ่ายได้คิดเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลทั้ง 3 ด้าน อย่างเพียงพอ ให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิด ความรู้ ชีวิตและสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ เกิดความภาคภูมิใจ พอใจ และพบความสุขที่เป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิตมนุษย์ ดำเนินการตาม แนวพัฒนายึดหลักการ ความเชื่อ แล้วมาใช้หลากหลายวิธีในการปฏิบัติตามหลักวิชาการ ให้สอด คล้องกับสภาพของบุคคล และสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget