Column Right

1.2 องค์ประกอบของการนำเสนอ(Presenting)

ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ องค์ประกอบของการนำเสนอ(Presenting)
เป็นศาสตร์(วิธีการ)ของการสื่อสาร(Communication) ภายใต้องค์ประกอบ 3 ส่วน โดยเป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือการส่งผ่าน สาร (message) จากฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ส่งสาร (sender) ไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับสาร (receiver) โดยผ่านตัวกลาง (channel) หรือสื่อกลางMessage หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ ประกอบด้วย

1. Message code
หมายถึง รหัสสาร ที่ใช้สื่อสารจากผู้นำเสนอไปสู่ผู้รับฟัง ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณที่มนุษย์ใช้เพื่อแสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ


2. Content
หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจร่วมกันหรือโต้ตอบกัน


3. Data
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ในรูปของตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวลไม่เกี่ยวกับการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

นอกจากนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ให้ความหมายของคำว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ การคำนวณ

Channel หมายถึงช่องทาง หรือตัวกลาง (medium / media)
เรามาดูความหมายของคำว่า Channel หรือช่องทาง นี้กัน
Channel หมายถึง เส้นทางหรือตัวกลาง หรือสิ่งที่เป็นพาหะที่ทำให้ผู้ส่งสาร และผู้รับสารติดต่อกันได้ อันได้แก่อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสื่อวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโสตทัศนวัสดุ หรือนิทรรศการ หรือสื่อประเภทเอกสาร หรือ Handout ประกอบการบรรยายหรือนำเสนอ


องค์ประกอบของการสื่อสารในเชิงการนำเสนอประการสุดท้ายก็คือ ผู้รับสาร หรือเรียกว่า Receiver


Receiver หรือ ผู้รับสารซึ่งเป็นส่วนปลายทางในการรับรู้ข้อมูลจากผู้นำเสนอ ผลที่เกิดจากการรับสารทางพฤติกรรม ก็คือ ความเข้าใจในสาระเนื้อหา การตรึงพฤติกรรมต่อการรับฟัง การแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆ อาทิ หัวเราะ การปรบมือ การจดบันทึกสาระเนื้อหา เรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
หมายเหตุ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การบรรยาย หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการสรุปงาน มี 3 ส่วน คือ (1)
ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ (2) เทคนิคการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อการนำเสนอ  และ (3) การเป็นผู้พูด(นำเสนอ) และการบรรยายสรุปที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget