Column Right

Blogger : 15. การกำหนดสิทธิการดูแลและการเขียนบทความของผู้ใช้งาน

จากการใช้งานตามสภาพจริง ผู้ใช้ Blogger แบ่งตามการใช้งานจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ
1. ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก และ
2. ผู้อ่านบล็อก
ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละประเภท จะมีสิทธิ ในการเข้าถึงส่วนต่างๆของ Blogger ที่แตกต่างกัน และในแต่ละกลุ่ม ยังมีสิทธิในการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันอีกด้วย ซึ่งผู้สร้างที่เป็นเจ้าของจริงๆนั้นสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของผู้จัดทำหรือผู้สร้างได้

สิทธิผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก
ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก ในแต่ละบล็อก สามารถเพิ่มผู้ร่วมดูแล และผู้เขียน มีได้สูงสุด จำนวน 100 คน โดยแบ่งระดับ ออกเป็น 2 ประเภท คือ Admin (ผู้ดูแล) และ Author (ผู้เขียน)การเพิ่มผู้เขียนบล็อก (Author)1.เข้าไปที่ หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Blogger
2.เลือก การตั้งค่า (Setting) > พื้นฐาน (Basic)
3.ตรงส่วนผู้เขียนบล็อก (Blog Authors) คลิกเพิ่มผู้เขียน (Add authors)
4.พิมพ์อีเมล์ ของผู้ที่จะเชิญมาเป็นผู้เขียน สามารถพิมพ์ได้หลายชื่ออีเมล์ ถ้าพิมพ์หลายชื่ออีเมล์ แต่ละชื่อให้คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,)


5.เมื่อพิมพ์อีเมล์ของผู้ที่เชิญในช่องเรียบร้อย คลิกที่ปุ่มเชิญผู้เขียน (Add Authors) Blogger จะส่งเมล์เชิญไปยังอีเมล์ที่ระบุไว้ ซึ่งสิทธิขั้นต้นจะเป็นเพียงผู้เขียน (Authors) โดยอัตโนมัติ


ซึ่งหลังจากตอบรับจะปรากฎข้อความแจ้งกลับมาทางระบบผ่านไปทางอีเมล์ของผู้ถูกเชิญ6.เมื่อผู้ได้รับเชิญ เปิดเมล์ และทำการตอบรับคำเชิญ (Accept invitation) ก็จะปรากฏชื่อของบุคคลนั้น ในกรอบของผู้เขียนบล็อกในหน้าแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Blogger ทันที7.ถ้าผู้รับเชิญยังไม่มีบัญชี ของ Blogger จะต้องสมัครสมาชิกของ Blogger โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอีเมล์

การเพิ่มผู้ดูแล (Admin)
ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อกคนแรก สามารถที่จะกำหนดฐานะบุคคลที่เชิญดการยกฐานะผู้เขียนให้เป็นผู้ดูแล ผู้ดูแลทุกคน มีสิทธิ์ยกฐานะผู้เขียนเป็นผู้ดูแล ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
1. ไปที่หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard)
2. ไปที่ การตั้งค่า (Setting) > พื้นฐาน (Basic) > สิทธิ์ (Permission)
3. เลือกรายการเงื่อนไขทางขวามือ เพื่อทำการเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้เขียนที่ต้องการยกฐานะเป็นผู้ดูแล จากผู้เขียน (Author) เป็นผู้ดูแลระบบ (Admin)

หมายเหตุ  ในฐานะ Admin ทุกคนท่านสามารถแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลทุกๆด้านได้ ยกเว้น สิทธิเจ้าของบล็อก ดังนั้นการกระทำใดๆ ต้องระมัดระวังด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget