Column Right

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและบรรยายสรุป

การนำเสนอนับได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่ครูควรต้องมี เพราะการนำเสนอเป็นศาสตร์และศิลป์สำหรับการถ่ายทอด หรือการสอน หรือในการนำเสนอผลงาน แผนงาน โครงการ รวมถึงความคิดต่างๆ ต่อผู้เรียน ต่อชุมชน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา การนำเสนอที่ดีจึงต้องคำนึงถึงการเลือกรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนของการนำเสนอให้เหมาะสม นอกจากนี้ตัวของผู้นำเสนอเองก็นับเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ ที่จะส่งผลให้กระบวนการนำเสนอไปสู่ความสำเร็จ โดยผู้นำเสนอต้องใช้เทคนิควิธีการ การเป็นผู้พูด ผู้บรรยาย หรือผู้สรุปงานที่ดี เพราะคุณสมบัติของผู้นำเสนอจะมีอิทธิพลต่อการโน้นน้าวชักจูงให้เกิดความสนใจ  ความไว้วางใจ ให้เกิดการยอมรับและ เชื่อถือ และหากการนำเสนอนั้นได้เลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนอที่เหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น การตรึงพฤติกรรมของผู้รับฟังให้คล้อยตามไปกับเรื่องราวของการนำเสนอ ดังนั้นการออกแบบสื่อนำเสนอที่ดี ก็จะเป็นส่วนเสริมให้การนำเสนอนั้นน่าสนใจและมีคุณค่าสูงสุด
สำหรับหลักสูตรนี้เป็นอีกหลังสูตรที่นายมีเดีย พัฒนามาจากความรู้และประสบการณ์ในการเป็นครู เป็นวิทยากร และการใช้งานด้านการนำเสนอมาตั้งแต่ปี 2550 เนื้อหา จะมีความหลากหลาย สามารถนำไปพัฒนางานในหน้าที่ ได้เป็นอย่างดี 

เข้าสู่บทเรียน
 

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget