Column Right

หลักสูตร การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วย Microsoft PowerPoint

 

ปัจจุบันพลังของดิจิทัลได้สร้างกระแสต่อการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้กระทั่งโลกของการศึกษาออนไลน์ การส่งผ่านความรู้ด้วยตัวอักษรข้อความในยุคแรกเริ่ม พัฒนาผนวกรวมกับภาพ หรือรูปถ่าย หรือกราฟ หรือแผนภูมิ ส่งผลให้การสื่อสารเพื่อการศึกษา หรือการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ มีพลังสูงสุดอีกสื่อหนึ่ง....
สำหรับหลักสูตรนี้ แต่เดิมเขียนเป็นบทความ ต่อมา ได้นำมาพัฒนาเป็นสาระเนื้อหาเฉพาะเรื่องเผยแพร่ทาง mediathailand  แล้วรวบรวมมาเป็นหลักสูตรออนไลน์ ในปี 2561 ได้รับมอบหมายจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดทำหลักสูตรเพื่อจัดการอบรมภายใต้โครงการร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งได้ทำการอบรมตามโครงการไปแล้ว 2 รุ่น นอกโครงการอีก 5 รุ่น

หมายเหตุ
ในการเข้าเรียนรู้ หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่ต้องส่งงานเข้ามาในระบบ แต่ท่านสามารถปรึกษา สอบถามได้ตามปกคิ

เข้าห้องเรียน

เดือนสิงหาคม 2565  พบกับการต่อยอดหลักสูตรนี้ไปสู่ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Motion Infographics ด้วย Microsoft PowerPoint 

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget