Column Right

หลักสูตร พื้นฐานการออกแบบสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเบื้องต้น ด้วย Microsoft PowerPoint

 

ปัจจุบันพลังของดิจิทัลได้สร้างกระแสต่อการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้กระทั่งโลกของการศึกษาออนไลน์ การส่งผ่านความรู้ด้วยตัวอักษรข้อความในยุคแรกเริ่ม พัฒนาผนวกรวมกับภาพ หรือรูปถ่าย หรือกราฟ หรือแผนภูมิ ส่งผลให้การสื่อสารเพื่อการศึกษา หรือการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ มีพลังสูงสุดอีกสื่อหนึ่ง....
สำหรับหลักสูตรนี้ แต่เดิมเขียนเป็นบทความ ต่อมา ได้นำมาพัฒนาเป็นสาระเนื้อหาเฉพาะเรื่องเผยแพร่ทาง mediathailand  แล้วรวบรวมมาเป็นหลักสูตรออนไลน์ ในปี 2561 ได้รับมอบหมายจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดทำหลักสูตรเพื่อจัดการอบรมภายใต้โครงการร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งได้ทำการอบรมตามโครงการไปแล้ว 2 รุ่น นอกโครงการอีก 5 รุ่น

หมายเหตุ
ในการเข้าเรียนรู้ หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่ต้องส่งงานเข้ามาในระบบ แต่ท่านสามารถปรึกษา สอบถามผ่านทางกระดานข่าวของหลักสูตรได้ตามปกติ

เข้าห้องเรียน

เดือนสิงหาคม 2565  พบกับการต่อยอดหลักสูตรนี้ไปสู่อีกสองหลักสูตร

1.การพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง(Static Infographics) ด้วย Microsoft PowerPoint

2.การพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว(Motion Infographics) ด้วย Microsoft PowerPoint

สองหลักสูตรนี้ ปิดห้องเรียนไปแล้ว จะเปิดใหม่ เดือน ตุลาคม นี้

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget