Column Right

(4)การบริหารเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน(ประชาชน)

ในการสร้างฐานข้อมูลความรู้ชุมชน ผู้สร้างจะต้องเข้าใจหลักการและความหมาย รวมถึงความสำคัญของชุมชนก่อน ซึ่งศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน : Thailand Knowledge Portal หรือ TKP ได้นำมาเป็นแนวทางและประยุกต์ต่อการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายนี้

 จากที่ได้เรียนรู้หลักการการพัฒนาเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน(ประชาชน) มาแล้วนั้น การที่จะขับเคลื่อนให้เกิดเว็บ รวมถึงมีความเคลื่อนไหว มีพัฒนาการที่เติบโต ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้นั้นต้องอาศัยคนหรือกลุ่มคน และชุมชน ร่วมแรงกันขับเคลื่อน หากจะแยกย่อยออก จะอยู่ใน 4 ประเภท
1.ชุมชนท้องถิ่น (Local Community)
2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)
3.นักเขียนเรื่องราว (Content Writer)
4.ผู้ดูแลระบบเว็บ (Web Master)

ชุมชนท้องถิ่น
ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง กลุ่มคนหรือกลุ่มครอบครัวที่อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณหนึ่งๆ ต่างมีความผูกพัน บนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ความสนใจหรือผลประโยชน์ที่ผูกพันกับบริเวณหรือพื้นที่ จนทำให้เกิดพื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ  กฏระเบียบ ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ สังคมร่วมกัน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความรู้ที่บุคคลในท้องถิ่นคิดขึ้นได้เองจากสติปัญญาและนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีการสั่งสม สืบทอด ส่งต่อและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันพบว่าหลายเรื่องราวไม่มีการสืบทอดความรู้เหล่านั้น นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา

นักเขียนเรื่องราว
คือผู้ที่บอกเล่า หรือถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นข้อความตัวอักษร เป็นผู้ที่มีใจรัก มีทักษะ ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่จะนำเสนอเรื่องราวแบบเล่าเรื่อง หรือนำเสนอแนวคิดและภาพพจน์ ทั้งในรูปแบบบทความหรือสารคดี ผ่านทางหน้ากระดาษ หรือหน้าจอดิจิทัลก็ได้

ผู้ดูแลระบบเว็บ
ผู้ดูแลระบบเว็บหรือ เว็บมาสเตอร์  คือผู้ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเว็บ ต้องมีความรู้ ดำเนินการออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ รวมถึงการจัดการการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ เราอาจเรียกเว็บมาสเตอร์ว่า website administrator ก็ได้


ผู้ดูแลระบบเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน (ประชาชน) จะมีอยู่ 2 level
1.ระดับชุมชน เป็นระดับที่ดูแลเฉพาะข้อมูลของชุมชน ในอาณาเขต หรือพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
2.ระดับเครือข่าย ซึ่งจะบริหารจัดการข้อมูลของชุมชน ทุกชุมชนมาจัดหมวดหมู่ และบริหารจัดการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อีกไซต์หนึ่ง 

ระดับชุมชน
เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบดูแล บริหารจัดการ ข้อมูล ความรู้ เฉพาะของชุมชน ในอาณาเขต หรือพื้นที่ ที่รับผิดชอบเท่านั้น รวมถึงให้การสนับสนุนงานร่วมกับผู้เขียน หรือผู้รู้ ภูมิปัญญา ในท้องถิ่น เพื่อนำเสนอสาระเนื้อหา การจัดทำสื่อประกอบร่วมบทความหรือสารคดี ซึ่งบทความหรือสารคดีนั้น ผู้ดูแลระบบเว็บข้อมูลสามารถเป็นผู้เขียนอีกหน้าที่หนึ่งด้วยก็ได้


ระดับจังหวัดหรือเครือข่ายหลัก
ระดับเครือข่าย ซึ่งจะบริหารจัดการข้อมูลของชุมชน ทุกชุมชนในเครื่อข่าย นำมาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม นำไปจัดหมวดหมู่ และบริหารจัดการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลางอีกไซต์หนึ่ง  ผู้ดูแลระบบเว็บระดับเครือข่าย ควรมีทีมคณะทำงานที่มาจากชุมชน เพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์กลางให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน พร้อมไปกับเว็บไซต์ชุมชนด้วยไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget