Column Right

Education 4.0 กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4 (IR4.0)

 

เรากำลังก้าวข้ามจาก Industry 3.0 เข้าสู่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4th Industrial Revolution :4IR หรือ IR4.0) หรืออาจเรียกว่าเป็นยุคแห่ง Smart Industry คลื่นของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลกครั้งที่ 4 มาค่อนข้างรวดเร็ว (จาก Industry 2.0 มา Industry 3.0 ใช้เวลาเกือบศตวรรษ) การปฏิวัติอุตสาหกรรมจากระบบอัตโนมัติในโรงงานขึ้น (Manufacturing Automation) ที่นำเอาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งาน นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ(smart technology) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และหุ่นยนต์ (robotics) ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ จากการที่มนุษย์คุมเครื่องจักรในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม มาสู่วิธีการให้มนุษย์กำหนดภารกิจผ่านเทคโนโลยี ผ่านโปรแกรมหรือสมองกลเพื่อให้เครื่องกล(ปัญญาประดิษฐ์)ควบคุมเครื่องจักร  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีบนฐานอุตสาหกรรมในครั้งนี้แข็งแกร่งมากส่งผลกระทบไปทุกวงการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 

แต่ Education 4.0 ยึดถือการเปลี่ยนผ่านอ้างอิงของ Web era แทน ซึ่งวงรอบการเปลี่ยนแปลงมีความแน่นอนโดยจะปรับเปลี่ยนในทุกช่วงสิบปี ทำให้ Education 4.0 ที่กำลังกลายเป็นอีกกระแส และเป็นอีกคำศัพท์ของนักการศึกษาในปัจจุบัน นำมากล่าวอ้าง แล้วการศึกษา 4.0 คืออะไร? นักการศึกษาเข้าใจเรื่องนี้จริงๆ หรือเพียงแค่ทำตามสิ่งที่คนอื่นทำหรือคิดเอง บัญญัติเองโดยไม่มองระบบของสากล ของโลก 

Education 4.0 เป็นการปรับสภาพและตอบสนองต่อความต้องการของ IR4.0 ที่มนุษย์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องอยู่ในระนาบแนวเดียวกัน เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน และใช้เป็นเครื่องมือ หรือนำมาผสมผสานปรับกระบวนการเดิมมาสู่วิถีชีวิตใหม่ หลักการของ Education 4.0 จะพลิกโฉมรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องต่อการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาและสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 

จากวิกฤตโควิด-19 ทั่วโลก กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ วิถีชีวิตการทำงาน รวมถึงชุมชน และครอบครัวในทุกๆประเทศ ส่งผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจก้าวหน้าและเศรษฐกิจเกิดใหม่ การเติบโตที่ชะลอตัว การหยุดชะงักของภาคแรงงาน ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น มิติทางสังคมหลายๆด้านกำลังพังทลาย  ยังไม่เคยมีเวลาใดที่ดีไปกว่านี้ในการระดมพลังของความคิดของภาคส่วนหลักๆ โดยใช้โลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี (forces of globalization and technology) นำมาปลดปล่อยความสามารถของมนุษย์ เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ และกำหนดรูปแบบระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ใน 3 ด้าน คือ

(1) การเติบโตและความสามารถในการแข่งขัน (growth and competitiveness)
(2) การศึกษาที่เน้น ด้านทักษะและการทำงาน (education, skills and work)
(3) ความเท่าเทียมกันและการทำงานร่วมกัน (equality and inclusion)
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถดำรงอยู่ร่วมกันกับวิกฤตการณ์ที่จะยังคงอยู่กับโลกใบนี้ต่อไปอีกยาวนานได้อย่างปลอดภัย 

ศึกษาเรื่อง  Industry 4.0  ที่ https://www.conceptncontent.com/industrial-revolution-4-0/
เพิ่มมุมมองและความเข้าใจเกี่ยวกับ education 4.0 กับการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget