Column Right

การนำหน้าเว็บภายนอกมาแสดงบนพื้นที่หน้า Sites

 ในบางครั้ง มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงหน้าเว็บอื่นบนพื้นที่บน Google Sites ของเรา วิธีที่จะนำเอา เว็บอื่นๆดังกล่าวมาแสดงผลได้ก็คือ ผ่านการใช้ ภาษาคำสั่งหรือ Web Script ซึ่งภาษาคำสั่งดังกล่าว แสดงอยู่ด้านล่าง ตัวอักษรสีแดงคือ URL ของ Webpage ที่ต้องการแสดงผล (ตัวอย่างเช่น https://www.google.com)


<iframe frameborder="no" scrolling="no" src="xxxนำ URL ของเว็บมาวางตรงพื้นที่ส่วนสีแดงนี้xxx" style="height: 1000px; width: 100%;"></iframe>


ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget