Column Right

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว(Motion Infographics) ด้วย Microsoft PowerPoint

นับตั้งแต่ปี 2559 ได้นำเสนอเรื่องราว อินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา โดยเผยแพร่เป็นบทความสั้นๆ หรือเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ขนาดสั้น บนเว็บ mediathailand.org หลังจากนั้นปี 2561 จึงได้นำเนื้อหาต่างๆนำมาพัฒนาเป้นหลักสูตรออนไลน์ในชื่อของ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อินโฟกราฟิก ด้วย Microsoft PowerPoint โดยได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นอีกหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดอีกหลักสูตรหนึ่ง ในปี 2563 ได้นำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรตามโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาของ คุรุพัฒนา ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา (สถาบัน กศน.ภาคเหนือ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง.... ) ในปี 2564 ได้ดำเนินการต่อยอดจากการออกแบบและสรรค์สร้างงานอินโฟกราฟิก(เบื้องต้น)ลักษณะภาพนิ่ง มาสู่บทเรียน Motion Infographics เพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็นอินโฟกราฟิกที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว ทำให้เนื้อหาในเรื่องของอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษาแตกแขนงกว้างไกลออกไปอีก

 เดือนพฤษภาคม 2565 จึงดำเนินการแยกเนื้อหาทั้งอินโฟกราฟิก(เดิม) และ Motion Infographics ที่พัฒนาและเขียนใหม่ นำมาปรับแบ่งเนื้อหาใหม่และทำการเพิ่มเติมสาระ เทคนิควิธีการและปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน  โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร คือ
1.พื้นฐานการออกแบบสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเบื้องต้น ด้วย Microsoft PowerPoint
    ภาพรวมเนื้อหา จะเป็นหลักการ วิธีการออกแบบในภาพรวม แนะนำให้รู้จักอินโฟกราฟิก แนวทางการประยุกต์ นำไปใช้งาน แนะนำการสร้างชิ้นส่วน(Asset) ด้วยตนเอง การใช้เครื่องมือเบื้องต้นของ Microsoft PowerPoint หลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์งานในอีกสองหลักสูตร
(ใช้ไม่ต่ำกว่า Microsoft PowerPoint 2013)
2.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง(Static Infographics) ด้วย Microsoft PowerPoint
    ภาพรวมเนื้อหา เน้นการปฏิบัติงานการสร้างชิ้นส่วน(asset) การออกแบบชิ้นงานอินโฟกราฟิกรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง (learning object), ภาพประกอบบทเรียน, จดหมายข่าว, การทำ Roll-Up หรือการทำ LOGO ด้วย Microsoft PowerPoint โดยจะแนะนำแบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาพ (หลักสูตรนี้ต้องลงทะเบียนเรียน)
(ใช้ไม่ต่ำกว่า Microsoft PowerPoint 2013)
3.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว(Motion Infographics) ด้วย Microsoft Poนับตั้งแต่ปี 2559 ได้นำเสนอเรื่องราว อินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา โดยเผยแพร่เป็นบทความสั้นๆ หรือเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ขนาดสั้น บนเว็บ mediathailand.org หลังจากนั้นปี 2561 จึงได้นำเนื้อหาต่างๆนำมาพัฒนาเป้นหลักสูตรออนไลน์ในชื่อของ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อินโฟกราฟิก ด้วย Microsoft PowerPoint โดยได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นอีกหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดอีกหลักสูตรหนึ่ง ในปี 2563 ได้นำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรตามโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาของ คุรุพัฒนา ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา (สถาบัน กศน.ภาคเหนือ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง.... ) ในปี 2564 ได้ดำเนินการต่อยอดจากการออกแบบและสรรค์สร้างงานอินโฟกราฟิก(เบื้องต้น)ลักษณะภาพนิ่ง มาสู่บทเรียน Motion Infographics เพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็นอินโฟกราฟิกที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว ทำให้เนื้อหาในเรื่องของอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษาแตกแขนงกว้างไกลออกไปอีก (ใช้ Microsoft PowerPoint 2021)

และหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ 3 ซึ่งก็คือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว(Motion Infographics) ด้วย Microsoft PowerPoint

เข้าศึกษาเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget