Column Right

เผยแพร่ข้อมูล ข้อความหรือสื่ออื่นในลักษณะดูหมิ่น กระทบต่อชื่อเสียงที่ผ่านมามีความพยายามฟ้องคดีหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันโดยใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จำนวนมาก แต่การกำหนดข้อหายังไม่มีมาตราใดใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่จะใช้ได้อย่างตรงประเด็น มีเพียงมาตรา 14 (1) ที่ระบุเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จดังที่กล่าวมาแล้ว และมาตรา 16 ว่าด้วยภาพตัดต่อในร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับนี้ ได้สร้างความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ใช้ตั้งข้อหาการดูหมิ่นต่อกันได้ง่ายขึ้น
มาตรา 26 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือข้อมูลอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย หรือเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ไตร่ตรองก่อนที่จะนำข้อมูล ข้อความ หรือภาพ เผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเทอร์เน็ต เพราะสิ่งที่นำไปเผยแพร่ อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กร ในการใช้งานสังคมเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Social network โดยเฉพาะ Facebook หรือ Tweter เป็นเรื่องที่ผู้ใช้ต้องให้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะหากข้อมูลที่ท่านนำขึ้น ถือเป็นการเผยแพร่ ต่อสาธารณะ ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

ในการนำข้อมูลไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ เผยแพร่ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ต่างๆ ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้ว่า จะไม่มีเจตนาให้มีการเผยแพร่เป็นวงกว้าง แต่การกระทำนั้น อาจจะเป็นต้นเหตุแห่งผู้พบเห็นข้อมูลเข้าใจตามที่ท่านเผยแพร่ ทำให้เกิดความเสียหาย ถูกดูหมิ่น อับอาย ท่านก็จะตกเป็นผู้กระทำความผิดทันที

ข้อสังเกตคือ ความผิดตามร่างฉบับใหม่นี้กำหนดให้การดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทมีโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งที่การหมิ่นประมาทในกรณีปกติ ตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget