Column Right

จริงหรือที่ Coding จะเป็นอีกก้าวสำคัญของการศึกษาไทย

มื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการสอดรับกับนโยบายหลักที่รัฐบาลได้นำเสนอไว้คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง โดยเป้าหมายอย่างแรกที่ตั้งใจจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จคือ การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดดิ้ง (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้เป็นระบบ มีเหตุ มีผล และมุ่งหวังให้เยาวชนไทยใช้ชีวิตก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) โดยกำหนดไว้ในนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และกระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารภาษาต่างๆ ของเด็กไทย ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งเป็นทักษะภาษาใหม่ที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในอนาคต ทำให้เข้าใจการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และหุ่นยนต์ สอดคล้องกับการเตรียมกำลังคนของประเทศให้มีทักษะเท่าทันโลกยุคดิจิทัล มีอาชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลายคนได้ฟังข่าวข้างต้นโดยเฉพาะ ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ของเด็กวัยเรียน อาจจะสงสัยว่า Coding คือวิชาอะไร จำเป็นต่อการเรียนรู้มากหรือ 
โดยแท้จริงๆ แล้ว โค้ดดิ้ง (Coding) ในปัจจุบันได้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมากๆ เพราะปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางกระแสของเทคโนโลยีที่ต่างเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ CODING จะเป็นหนทางสำคัญของการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบของเด็ก และเป็นรากฐานสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ในวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การดำรงอยู่ในสังคมอย่างมั่นคงได้ด้วย

เพื่อให้เกิดความกระจ่าง มารับรู้เรื่องการคิดเป็นระบบ CODING โดยย่อกันอ้างอิงข้อมูล

มติชน


1 ความคิดเห็น:

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget