Column Right

(6)กศน.กับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ในการสร้างฐานข้อมูลความรู้ชุมชน ผู้สร้างจะต้องเข้าใจหลักการและความหมาย รวมถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ กศน.ตำบล ก่อน ซึ่งศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน : Thailand Knowledge Portal หรือ TKP ได้นำมาเป็นแนวทางและประยุกต์ต่อการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายนี้


 หลักการทํางาน กศน. ตําบล ยึดชุมชนเป็นฐานในการดําเนินงานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีมีการประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชน/สังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม กศน . ตําบล ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มีคณะกรรมการ กศน. ตําบล ที่เป็นคนในชุมชน ให้การส่งเสริมสนับสนุน ติดตามดูแลและร่วมประเมินผลการดําเนินงาน กศน. ตําบล

 กศน. ตําบล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 2. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย
 4. ประสานและเชื่อมโยงการดําเนินงานจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน

กศน. ตําบล เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือห้องเรียนของ กศน. อําเภอ/เขต ซึ่งตั้งอยู่ในระดับ ตําบล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและพัฒนา กศน. ตําบล เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน นอกจากส่งเสริมการรู้หนังสือ การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน แล้ว การศึกษาตามอัธยาศัย ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ และหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญของครู กศน.ตำบลก็คือ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information center) ที่จะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับชุมชน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยการจัดทําเว็บไซด์กศน.ตําบล เพื่อใช้เป็นช่องทางนําเสนอข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน เช่น ด้านการตลาดชุมชน สินค้าชุมขน การแนะแนวอาชีพ แหลงเรียนรู้ในชุมชน เป็นอีกช่องทางของการจัดการศึกษา รวมถึงสืบค้นและการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
ส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานครู กศน.ตำบล (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553)จะเห็นได้ว่าภารกิจของ กศน.ตำบลจะเกี่ยวข้องกับชุมชน ตำบล เป็นสำคัญ ดังนั้นการพัฒนาข้อมูลชุมชนซึ่งถือเป็นอีกหน้าที่หลักที่ ครู กศน.ตำบลต้องดำเนินการให้เกิด เพื่อรวบรวม ใช้เป็นแหล่งข้อมูล เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นสารสนเทศของอำเภอและจังหวัด การที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่นั้น ช่องทางที่สามารถรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ได้อย่างเป็นระบบก็คือ ระบบเว็บ ซึ่งคนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ โดยตรง

ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal) หรือ TKP จึงเป็นอีกช่องทางหรือวิธีการที่จะรวบรวมข้อมูล ระดับชุมชน ระดับพื้นที่ ที่รวมโดยครู กศน.นำไปสู่การจัดสารสนเทศพื้นฐาน ของอำเภอ ของจังหวัด ได้ 

ดังนั้นการขับเคลื่อนของ TKP มุ่งเป้าหมายที่จะสร้างแหล่งข้อมูลชุมชนที่แท้จริง เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างสรร โดยครู กศน. ที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ผ่านช่องทางออนไลน์ ในอนาคตอันใกล้

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget