Column Right

(7)หลักการของเว็บศูนย์ข้อมูลความรู้ชุมชน (ประชาชน) TKP

จากความร่วมมือของ Google Inc. แคลิฟอร์เนีย ได้มอบ Account หรือบัญชีผู้ใช้จำนวน 3 ล้าน ให้กับสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา การเรียนรู้ โดยสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการในการใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย  บัญชีผู้ใช้หรือ Account ทั้ง 3 ล้าน เป็นชุด G-Suite for Education หรือชื่อปัจจุบัน คือ Google Workspace for Education Fundamentals ภายใต้โดเมน @dei.ac.th ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทุกผลิตภัณฑ์ ทุก Application สำหรับสนับสนุนงานการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ที่เป็นของ Google ภายใน Account เดียว 

ผลการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ด้วย G-Suite for Education ในระยะแรก (2560) พบว่า นอกจากจะเป็นชุดเครื่องมือในการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว G Suite for Education ยังสามารถนำมาสร้างสรรเครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย (นำเรื่องราว นำสาระเนื้อหาที่หลากหลาย มีคุณค่าต่อการเรียนรู้) โดยคนของ กศน. ที่อยู่ในทุกพื้นที่ ทุกตำบล ให้มีความรู้ ส่งเสริมศักยภาพให้เป็นนักถ่ายทอดผู้สร้างสรรเส้นเรื่องราวจากพื้นที่นำไปสู่การสร้างสรรแหล่งเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ บนโลกออนไลน์ของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว จึงดำเนินการออกแบบกระบวนการและระบบทั้งหมดด้วย Application ต่างๆของ G-Suite for Education  โดยกำหนดกระบวนการไว้ 2 ขั้นตอน

ฐานข้อมูลความรู้ชุมชน
นำความรู้ ข้อมูลหรือหลักสูตรจากพื้นที่หรือชุมชน มาสร้างเป็นเว็บย่อย กระจายไปทุกหน่วยงาน สถานศึกษา (กศน.ตำบล) และชุมชน พัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน (Knowledge Network Sites)
สถานะ เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายหรือออนไลน์ได้ด้วยตนเองฐานข้อมูลหลักระดับจังหวัด
นำลิงค์ความรู้จาก Sites ชุมชนไปรวม(จัด)กลุ่มในระบบช่องทางของฐานระบบข้อมูลความรู้  TKP (Thailand Knowledge Portal) หรือศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนประจำจังหวัด เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่และเข้าถึง

สถานะ เป็นเว็บไซต์หลักในการรวบรวมข้อมูลความรู้จากเว็บไซต์ชุมชนในเครือข่ายของตนเอง

สรุป TKP : Thailand Knowledge Portal คือศูนย์รวมช่องทางข้อมูล หลักสูตร และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โครงสร้างของ TKP ออกแบบมาเพื่อรองรับ/สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยภายใต้เงื่อนไข
1.พัฒนาคน ให้สามารถสร้าง Content บนมาตรฐานเดียวกัน
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
3.แบ่งปัน(Share)องค์ความรู้
4.เผยแพร่ องค์ความรู้ / จัดการเรียนรู้ *
5.รวบรวม และบริหารจัดการองค์ความรู้ *

ในอนาคตหลักการ TKP จะนำไปสู่การพัฒนาศูนย์ข้อมูลความรู้ระดับชุมชน เพิ่มศักยภาพคนของชุมชน ให้สามารถสร้างสรรเรื่องราวที่เป็นของชุมชนจริงๆ เพื่อความยั่งยืนคงไว้ซึ่งความเป็นไทยในทุกมิติแห่งโลกของข้อมูลความรู้ทั่วประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget