Column Right

(14)ภาพและชิ้นส่วนกราฟิก

  ในการพัฒนาเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน(ประชาชน) โดยคนของชุมชนนั้น การจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านกลไกของ Web Application ของ Google ส่วนบุคคล หรือประเภทการศึกษา (Google Workspace for Education Fundamentals)  ซึ่งมีเครื่องมือมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนการพัฒนาสร้างหน้าเว็บ (Web page) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บ (Web Server) และการเผยแพร่(ออนไลน์) ในรูปแบบเว็บไซต์ (Website) นอกจากนี้รูปแบบและกระบวนการสร้าง ยังสร้างสรรงานได้ง่าย ซึ่งการพัฒนาเราจะยึดมาตรฐานขององค์ประกอบของเว็บทั่วๆไปเป็นหลักเบื้องต้น

ในการสร้างหน้าเว็บ (Web page)หรือเอกสารเว็บ (Web Document) แต่ละหน้าเว็บ จะมีองค์ประกอบต่างๆที่ร่วมกันแสดงผลเป็นหน้าข้อมูล ซึ่งองค์ประกอบ ดังกล่าว แยกออกได้ ดังนี้

1.ข้อความ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์
2.ภาพและชิ้นส่วนกราฟิก
3.Interface
4.สื่อมัลติมีเดีย
5.ส่วนสนับสนุนอื่นๆ

สำหรับในตอนนี้ อีกส่วนประกอบที่สำคัญนั่นคือ ภาพและชิ้นส่วนกราฟิก

ภาพและชิ้นส่วนกราฟิก นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานแรกที่นำมาใช้ในเอกสารหน้าเว็บ (Web document) แต่เดิมการใช้ภาพนำมาประกอบในการสร้างเว็บไซต์ มีข้อจำกัดในด้านขนาดทางมิติ ขนาดทางน้ำหนักค่าของไฟล์ ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่มากการสร้างก็ลำบาก ผู้สร้างหน้าเว็บต้องทำการลดขนาด(มิติ) ลงผลทำให้ขนาด(น้ำหนัก)ของไฟล์ภาพลดลง ส่งผลให้ความละเอียด ความคมชัดลดลงตามไปด้วย แต่หากไม่ทำการลดลง ฝั่งผู้ใช้จะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานกว่าจะแสดงผลได้

แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยี ของ Browser รวมถึงการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว ทำให้การนำภาพมาประกอบในการสร้างหน้าเว็บ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และฝั่งผู้ใช้งานก็แสดงผลได้รวดเร็วขึ้น และคงความคมชัดเช่นเดียว(หรือเกือบเท่า)กับภาพต้นฉบับ

ประเภทของไฟล์ภาพและกราฟิก
ภาพ หมายถึงภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น  ฟิกโตแกรม กราฟิก หรือรูปภาพประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล ซึ่งไฟล์ภาพที่ใช้ในระบบเว็บ มีหลายสกุล อาทิ .JPG, .JPEG, .PNG และ GIF ส่วน BMP อาจจะมีใช้กันบ้าง แต่ มีไม่มากแล้ว

ลักษณะความสำคัญของภาพ
ภาพที่ใช้ในเว็บจะมีอยุ่ด้วยกัน 3 ลักษณะ

1.ภาพอธิบายเนื้อหา > ต้องชัดเจน ใช้เพียงภาพเดียว

2.ภาพประกอบเนื้อหา > เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเนื้อหา

3.ภาพประดับเนื้อหา > ควรหาที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ภาพอธิบายเนื้อหา
ภาพประเภทนี้ถือเป็นภาพที่ดีที่สุดตัวภาพสามารถอธิบายเรื่องราวให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ตรงกัน ทำให้สามารถลดข้อความเพื่อการอธิบายได้
ภาพนี้แสดงถึงการขึ้นรูปเซรามิค สำหรับประกอบเนื้อหาเรื่องเซรามิค

ภาพประกอบเนื้อหา
บางภาพที่นำมาใช้ในเนื้อหา ไม่สามารถให้รายละเอียดได้หมด แต่ถือว่าภาพมีความสำคัญต่อเนื้อหา ทำให้ต้องมีการเพิ่มคำอธิบายขยายความเพิ่มเติม
เช่นภาพนี้ต้องระบุเพิ่มว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ภาพประดับเนื้อหา
ภาพประเภทนี้มีไว้เพื่อตกแต่งเว็บให้ดูสวยงาม เป็นภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา แต่การนำภาพประเภทนี้มาใช้ ก็ต้องคำนึงถึงธีมของสาระเรื่องราวด้วย
เป็นภาพดอกไม้นำมาใช้คั่นเรื่อง เพื่อลดความล้าในการอ่าน

ส่วนรายละเอียดในเรื่องภาพจะได้กล่าวโดยละเอียด อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีบทเรียนเรื่องนี้ โดยเฉพาะ

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget