Column Right

(13)ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และข้อความ

 ในการพัฒนาเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน(ประชาชน) โดยคนของชุมชนนั้น การจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านกลไกของ Web Application ของ Google ส่วนบุคคล หรือประเภทการศึกษา (Google Workspace for Education Fundamentals)  ซึ่งมีเครื่องมือมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนการพัฒนาสร้างหน้าเว็บ (Web page) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บ (Web Server) และการเผยแพร่(ออนไลน์) ในรูปแบบเว็บไซต์ (Website) นอกจากนี้รูปแบบและกระบวนการสร้าง ยังสร้างสรรงานได้ง่าย ซึ่งการพัฒนาเราจะยึดมาตรฐานขององค์ประกอบของเว็บทั่วๆไปเป็นหลักเบื้องต้น
ในการสร้างหน้าเว็บ (Web page)หรือเอกสารเว็บ (Web Document) แต่ละหน้าเว็บ จะมีองค์ประกอบต่างๆที่ร่วมกันแสดงผลเป็นหน้าข้อมูล ซึ่งองค์ประกอบ ดังกล่าว แยกออกได้ ดังนี้

1.ข้อความ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์
2.ภาพ
3.Interface
4.สื่อมัลติมีเดีย
5.ส่วนสนับสนุนอื่นๆ

สำหรับในตอนนี้ จะกล่าวถึงเรื่องราวของตัวอักษร(อักขระ character data) ตัวเลข (numeric data) สัญลักษณ์ (symbol data) ข้อความ (text data) กัน

ตัวอักษร(อักขระ character data) ตัวเลข (numeric data) สัญลักษณ์ (symbol data) ข้อความ (text data) หรืออื่นๆในประเภทเดียวกัน ถือเป็นอีกข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการแสดงผลบนหน้าเว็บ การใช้ ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆต้องใช้ รูปแบบฟอนต์มาตรฐานที่เครื่องมือสร้างเว็บทุก application ได้กำหนดไว้ ไม่ควรฝืนใช้ฟอนต์รูปแบบอื่นๆ เพราะการแสดงผลผ่านอุปกรณ์ของผู้อ่านปลายทางอาจจะแสดงผลไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์

ตัวอักษร(Alphabet)
หมายถึง ตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่างๆ

ตัวเลข(Numeric)
การนำเสนอข้อมูลประเภทจำนวน มักจะนำเสนอเป็นจำนวนเต็ม แต่ถ้าเป็นเปอร์เซนต์ให้เป็นจริง

Symbol
สัญลักษณ์ ที่แทนรูปร่าง หรือสีสัน ใช้ในการสื่อความหมายให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน

Text
ข้อความผ่านการเลือกใช้รูปแบบฟอนต์ที่อ่านง่าย และควรใช้เป็นมาตรฐานในทุกหน้า

ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ ข้อความ (Alphabet, Numeric, Symbol, Text) ถือเป็นชิ้นนส่วนหลักของการสร้างเว็บ  ดังนั้นการเลือกรุปแบบฟอนต์นำมาสร้างเป็นข้อความ ต้องเลือกประเภทฟอนต์ที่อ่านง่าย การสร้างข้อความที่นำเสนอ ต้องร้อยเรียง ใช้ภาษาที่กระชับได้ใจความ 

ส่วนการนำตัวเลข มาใช้งาน ต้องพิจารณาถึงลักษณะการนำไปใช้งาน หากเป็นการนำเสนอข้อมูลประชากร เพื่อให้สื่อมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ควรกำหนดเป็นตัวเลขจำนวนจริง ณ ปัจจุบัน (ถ้าใช้ให้ระบุเดือน และปีกำกับ อาทิ 66,558,935 คน ในปี 2562 ) ควรระบุ เป็นจำนวนเต็ม เช่น 66.5 ล้านคน  หรือประมาณ 66 ล้านคน

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget