Column Right

(16)การใช้มัลติมีเดียในหน้าเว็บ

  ในการพัฒนาเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน(ประชาชน) โดยคนของชุมชนนั้น การจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านกลไกของ Web Application ของ Google ส่วนบุคคล หรือประเภทการศึกษา (Google Workspace for Education Fundamentals)  ซึ่งมีเครื่องมือมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนการพัฒนาสร้างหน้าเว็บ (Web page) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บ (Web Server) และการเผยแพร่(ออนไลน์) ในรูปแบบเว็บไซต์ (Website) นอกจากนี้รูปแบบและกระบวนการสร้าง ยังสร้างสรรงานได้ง่าย ซึ่งการพัฒนาเราจะยึดมาตรฐานขององค์ประกอบของเว็บทั่วๆไปเป็นหลักเบื้องต้น

ในการสร้างหน้าเว็บ (Web page)หรือเอกสารเว็บ (Web Document) แต่ละหน้าเว็บ จะมีองค์ประกอบต่างๆที่ร่วมกันแสดงผลเป็นหน้าข้อมูล ซึ่งองค์ประกอบ ดังกล่าว แยกออกได้ ดังนี้

1.ข้อความ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์
2.ภาพ
3.Interface
4.สื่อมัลติมีเดีย
5.ส่วนสนับสนุนอื่นๆ

สำหรับในตอนนี้ จะกล่าวถึงเรื่องราวของสื่ออีกประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ในหน้าเว็บ สื่อประเภทนี้เป็นสื่อที่มีพลังต่อการเรียนรู้สูงกว่าภาพหรือกราฟิกแบบธรรมดา สื่อที่กล่าวนั้นก็คือ มัลติมีเดีย นั่นเอง

จากยุคเริ่มแรกที่มีการส่งผ่านข้อมูลผ่านเว็บ ด้วยข้อความ ต่อมามีการนำภาพเข้าไปร่วมในหน้าเอกสารเว็บ และการเป็นรูปแบบพื้นฐานมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อพัฒนาการของเว็บมีการพัฒนามากขึ้นจึงมีการนำเอามัลติมีเดียในรูปแบบอื่นๆ เข้าไปผสมผสานในหน้าเว็บ  ซึ่งในที่นี้ แยกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3  ประเภท คือ
1.วิดีทัศน์
2.เสียง
3.อินโฟกราฟิก หรือ สื่อเรียนรู้เฉพาะเรื่อง(สั้นๆ)

วิดีทัศน์
วิดีทัศน์ หรือไฟล์วิดีโอ เป็นมัลติมีเดียสำคัญในเว็บยุคปัจจุบัน ไฟล์วิดีทัศน์ที่นำเสนอทางหน้าเอกสารเว็บสามารถนำเข้ามาได้ จาก 2 เส้นทางหลักๆ คือ จาก Google Drive และจาก  YouTube (ซึ่ง YouTube นี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ Google เช่นกัน) การนำวิดีทัศน์จาก YouTube มาใช้  โดยใช้กระบวนการ Insert ของ Web application ซึ่งวิดีทัศน์นี้อาจมาจาก ผู้เผยแพร่รายอื่นๆ หรือจากช่องของชุมชนเองก็ได้


เสียง
เสียง เป็นอีกสื่อมัลติมีเดียรูปแบบหนึ่ง ที่นำมาใช้ในหน้าเอกสารเว็บ โดยไฟล์เสียงที่ใช้ในยุคแรก เป็นไฟล์นามสุกล midi และ wav ต่อมา ระบบเว็บได้มีการพัฒนารองรับไฟล์สกุล mp3 ที่มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงคุณภาพ ความคมชัดของเสียง ซึ่ง mp3 นี้ได้นำมาเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไฟล์เสียงเหล่านี้ จะต้องถูกจัดเก็บบน Google Drive แล้วเชื่อมต่อลงมาแสดงในหน้าเอกสารเว็บอีกขั้นตอนหนึ่ง

อินโฟกราฟิก
Infographic(s) เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ซับซ้อนให้สามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้โดยง่ายและตรงกันผ่านภาพ เพราะธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ชอบดูภาพมากกว่าอ่านตัวหนังสือ ประการสำคัญภาพสามารถ สื่อสารหรืออธิบายเรื่องราวได้ดีกว่าข้อความ นอกจากนี้แผนภาพที่สร้างขึ้นยังมีพลังที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้นำเสนอหรือองค์กรที่ใช้ Infographics นี้ด้วย

อินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง

อินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหว

การเลือกใช้มัลติมีเดียต่างๆ ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ เว็บข้อมูลความรู้ชุมชน(ประชาชน) มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  ซึ่ง มัลติมีเดียบางประเภท ต้องอาศัยความชำนาญและเวลาในการสร้าง เพื่อนำมาประกอบลงในหน้าเว็บ

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget