Column Right

infographics : ความรู้พื้นฐาน (3) ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของอินโฟกราฟิก

 ลักษณะเฉพาะที่ถือเป็นลักษณะเด่นของอินโฟกราฟิกหรือ แผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสาร มีดังต่อไปนี้ลักษณะของอินโฟกราฟิกพื้นฐาน เป็นการนำเสนอด้วยภาพเป็นหลักบนหลักการที่ถูกต้อง ซึ่งภาพจะมีพลังต่อการสื่อสารสูงสุด ตรึงพฤติกรรมในการสื่อสาร ที่ยืนนานกว่าตัวอักษรข้อความเพียงอย่างเดียว โดยอินโฟกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือนั้นต้องมีองค์ประกอบว่า จะนำเสนออะไร เหตุผลที่ทำไมต้องนำเสนอ เรื่องราวที่ถ่ายทอดมีความชัดเจนส่งผลต่อการรับรู้ หรือการเรียนรู้อย่างไร


1.VISUAL : presentation of data and ideas

80% การทำงานของสมองเกี่ยวกับการรับรู้ผ่านการประมวลผลเป็นภาพ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลที่ยอดเยี่ยม มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มาจากการวางแผนงานที่ดี มีแนวคิดในการนำเสนออย่างมีพลัง ดึงดูดความสนใจ ส่งผลให้การสื่อสารข้อมูล จากผู้สร้างไปสู่ผู้รับสาร ผู้เรียนรู้ หรือกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามที่ต้องการ และช่วยให้จดจำข้อมูลได้ดีกว่า ประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ถือได้ว่าสื่อนั้นได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์


2.SIMPLE : to read & understand

65% ของมนุษย์เราถนัดการเรียนรู้จากการดู อินโฟกราฟิกที่ดีต้องมีพลังต่อการสื่อความหมายที่เรียบง่าย ลดความซับซ้อน และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยใช้ภาพเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย ใช้ข้อความบรรยายที่สั้น กระชับได้ใจความมากที่สุด ประการสำคัญอินโฟกราฟิกนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้ง่ายด้วย


3.INFORMS : without overwhelming

ภาพและข้อความในอินโฟกราฟิก ต้องสื่อความหมายเดียวตรงตามเนื้อหาอย่างแท้จริง โดยไม่มีส่วนเบี่ยงเบน หรือส่งผลต่อการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกันของผู้รับสารนอกจากนี้ พลังของ Social Media ส่งผลให้อินโฟกราฟิก เผยแพร่กระจายไปสู่โลกกว้างได้อย่างรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget