Column Right

infographics : ความรู้พื้นฐาน (2) ความหมายของอินโฟกราฟิก


 อินโฟกราฟิก (Infographics) หมายถึง การนำข้อมูลจำนวนมากๆ มาประมวลผล หรือแปลความหมาย หรืออธิบายความหมาย ด้วยการสรุป ถ่ายทอดเป็นแผนภาพ บนจินตนาการ และความคิดสร้างสรรที่มุ่งเน้นให้เข้าใจง่าย และตรงความหมายมากที่สุด โดยมาจากการรวมคำหลักที่มีความหมายเฉพาะ 2 คำ คือ คำว่า Information และ Graphic(s) เข้าด้วยกัน


หรืออาจกล่าวได้ว่า 

Infographic(s) เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ซับซ้อนให้สามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้โดยง่ายและตรงกันผ่านภาพ เพราะธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ชอบดูภาพมากกว่าอ่านตัวหนังสือ ประการสำคัญภาพสามารถ สื่อสารหรืออธิบายเรื่องราวได้ดีกว่าข้อความ นอกจากนี้แผนภาพที่สร้างขึ้นยังมีพลังที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้นำเสนอหรือองค์กรที่ใช้ Infographics นี้ด้วย


เป็นการนำข้อมูลที่มีความซับซ้อน มาทำใหม่นำเสนอในมุมมองใหม่โดยใช้ภาพเป็นหลัก นำเสนอด้วยความเรียบง่าย น่าสนใจ มีความสวยงามด้วยสีสัน สามารถทำให้คนทั่วๆไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ เราสามารถหยิบบางเรื่องราว หรือนำข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่มาแยกย่อย มาสื่อสารเพื่อการนำเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

Information หมายถึง ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความคิดต่างๆ  หรือสารสนเทศ และมีสาระอยู่ในตัวสามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งส่วนบุคคลและสังคม

Information หมายถึง สารสนเทศหรือข้อมูลที่ถูกประมวลผลและจัดรูปแบบที่ระบบได้ออกแบบไว้แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของลักษณะข่าวสาร  ข้อมูลความรู้  ข้อมูลสถิติ การรายงานผล  จดหมายแจ้งเตือน จดหมายแจ้งข่าว


Graphic(s)หมายถึง วัตถุที่แสดงด้วย เส้น ภาพวาด สัญลักษณ์ ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ ลวดลาย หรือ อื่นๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายของข้อมูลผ่านมุมมองต่างๆได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้รับสารต้องการ

Graphic(s) หมายถึง ภาพ ลายเส้น หรือลวดลายประกอบต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลในสื่อรูปลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ วัสดุที่หลากหลาย หรือแสดงผลบนสื่อออนไลน์ สื่อดิจทัลต่างๆ

และในบทเรียนนี้จะแปลความหมายของอินโฟกราฟิกว่า แผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
เมื่อรวมกันทั้งสองคำเข้าด้วยกัน อินโฟกราฟิก (Infographics) จึงหมายถึง สื่อที่มีรายละเอียดของข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในรูปของข้อความและกราฟิก ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ดูหรือผู้รับสารเข้าใจง่ายชัดเจนตรงกัน

อินโฟกราฟิก หรือ แผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสาร เป็นสื่อที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านภาพโดยใช้ตัวอักษรและองค์ประกอบทางกราฟิกช่วยอธิบายสนับสนุนอย่างลงตัว ส่งผลให้เป็นสื่อที่มีพลังต่อการเรียนรู้ได้ตรงสาระตรงตามเป้าหมายมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget