Column Right

“จุฬาภรณ์ลิขิต”ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14


ปัจจุบันเราใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 13 แบบ โดยเฉพาะ TH SARABAN New ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยเริ่มประกาศใช้มาตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2553 ซึ่งพัฒนาและเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์  และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 เพิ่มเติม ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 64 พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในวโรกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะเจ้าหญิงของปวงประชา และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างกว้างไกลและยิ่งยืนนาน และเผยแพร่ต่อประชาชนชาวไทย และใช้ในราชการ รวมถึงผู้คนทั่วโลก สามารถนำชุดแบบอักษรไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทยรวมถึงเป็นการจารึกพระนามขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บนโลกดิจิทัล


ชุดแบบอักษร(ฟอนต์)พระราชทาน ‘จุฬาภรณ์ลิขิต’ ได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับดอกยอดอ่อนของดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis Princess Chulabhorn นอกจากนี้ยังเป็นฟอนต์ที่มีโครงสร้างถูกต้องตามมาตรฐานอักษรไทย คือเป็นอักษรมีตัว มีหัว มีปาก ประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการประดับลวดลาย และรายละเอียดมากจนเกินไป 


ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิตที่เปิดให้ดาวน์โหลดนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามอุปกรณ์ ได้แก่ ฟอนต์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Desktop  ฟอนต์สำหรับแอปพลิเคชัน และฟอนต์สำหรับเว็บไซต์ โดยมีรูปลักษณ์ของฟอนต์หรือน้ำหนักทั้งตัวธรรมดา ตัวหนา ตัวบาง (Light, Regular, Medium และ Bold) ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปโหลดได้ฟรีที่  https://www.cra.ac.th/th/download_fonts

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget