Column Right

หลักสูตร มิติสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี

 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตในมิติของสำนักงาน กศน.จะมีลักษณะของการเชื่อมโยง หนุนเสริม และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ไปสู่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ด้วยการออกแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในมิติของ กศน. ให้มีความเหมาะสมกับองค์ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ และเหมาะสมกับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่มีการคัดกรองโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว สำนักงาน กศน. โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ได้ดำเนินการขยายผล ต่อยอดโครงการ “จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้สูงอายุใน 4 มิติ อันประกอบไปด้วย มิติสุขภาพ (การดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ) มิติเศรษฐกิจ (การสร้างรายได้และการออม) มิติสภาพแวดล้อม (การสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม) และมิติสังคม (การสร้างชุมชนสังคมอบอุ่น ปลอดภัย และการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น) ภายใต้สโลแกนที่ว่า “กศน.ร่วมใจ เรียนรู้ทั่วไทย สุขใจวัยเก๋า” โดยมอบหมายให้ครูและบุคลากร กศน.ทำหน้าที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติดังกล่าวข้างต้น ให้กับผู้สูงอายุถึงครัวเรือนและภายในชุมชน ทั้งในรูปแบบ onsite และ online เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีขึ้น สามารถดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงลดภาระภายในครัวเรือนในการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ตลอดจนภาครัฐใช้งบประมาณในการดูแลช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้สูงอายุน้อยลง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลต่อตัวเอง

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย

3. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

4. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรับมือกับภัยหรืออันตรายที่เกิดจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆได้

5.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมายด้านเทคโนโลยีฯ

เนื้อหาหลักสูตร

เข้าสู่บทเรียน

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget