Column Right

(11)การสร้างเส้นเรื่องราว

 หลังจากที่ท่านได้กำหนดเรื่องราวที่จะเขียน และได้ทำการจัดเตรีมข้อมูลตามรูปแบบโครงสร้างหน้าข้อมูลความรู้ชุมชน ที่ได้กำหนดเป็นตัวอย่างไว้ ก็มาถึงขั้นตอนการเขียนเส้นเรื่องราวต้นฉบับจริงๆให้น่าสนใจ น่าอ่าน น่าติดตาม  โดยต้องพิจาณาก่อนว่า เรื่องที่ท่านมี จะเดินเรื่องด้วยกลยุทธ์ใด ด้วยลักษณะของบทความรูปแบบใด ภายใต้ ส่วนประกอบหลักในบทความ ตามหลักวิธีการนำเสนอ ที่ควรจะเป็น

ในเรื่องของเส้นเรื่องราวหรือ Storyline นี้มิได้หมายถึงทฤษฎีของการสอนทฤษฎีหนึ่ง หรือชื่อของโปรแกรมการเรียนรู้ แต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนบทความ ที่จะส่งผลสำเร็จในการสร้างเรื่องราวเป็นไปตามเส้นทาง โดยผู้อ่านเรื่องจะติดตามเรื่องราวต่างๆได้ต่อเนื่องจนจบ 

ก่อนจะลงมือสร้างเส้นเรื่องราวกัน ขออธิบายวิธีการวางเส้นเรื่องราว โดยสรุปได้ ดังนี้1.เส้นเรื่องราวที่ดีต้องมีเพียงเส้นเรื่องเส้นเดียว อย่ามีทางแยก (Branching) หรือการย้อนไปมาระหว่างปัจจุบันไปอดีต แล้วกลับมาปัจจุบัน ซึ่งการเล่าเรื่องที่มีเส้นแยกลักษณะดังกล่าว อาจทำให้ผู้อ่านสับสน 2.ถ้าเรื่องราวที่จะนำเสนอนั้นๆ เนื้อหามีลักษณะเป็นเรื่องแยก (Branching) ให้ทำการแบ่งหรือแยกเรื่องเหล่านั้นออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะอิสระต่อกัน หรือจะเชื่อมโยงเนื้อหากันก็ได้ 

3.หากเส้นเรื่องราวแม้จะเป็นเส้นเรื่องเส้นเดียว แต่มีเนื้อหาที่ยาว หรือมีส่วนสำคัญหลายส่วน ควรผูกเรื่องและย่อยเนื้อหาเป็นตอนๆ (Episode) ซึ่งก่อนการเข้าสู่เนื้อหาในรูปแบบนี้ในแต่ละตอนควรมีการกล่าวอ้างหรือเชื่อมโยงเนื้อหาที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่เนื้อหาใหม่

4.หากเรื่องราวที่เขียน มีการอ้างอิงหลายช่วงเวลา ผู้เล่าเรื่องต้องระมัดระวังในการสร้างเส้นเรื่องราว โดยต้องคำนึงถึงการวางเส้นทางการเดินเรื่อง(Topic line)โดยทำการลำดับเหตุการณ์ (Sequence)ไปตามช่วงเวลาก่อนหลังให้ลงตัว

ข้อควรระวังในการใช้ภาษา

1.เนื่องจากการสร้างเส้นเรื่องราวอยู่ในรูปบทความภาษาไทย หากต้องมีการใช้ภาษาอื่น ให้อยู่ในวงเล็บแทน ยกเว้น คำๆนั้นเป็นคำหลักของบทความ

2.การเขียนเรื่องควรใช้ภาษาเรียบง่าย ไม่ควรใช้ภาษาราชการ ยกเว้น ถ้านำเสนอเรื่องราวที่เป็นระเบียบ ข้อกฎหมาย

3.หลีกเลี่ยงการใช้สถิติจำนวนนับปัจจุบัน เช่น จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน หากจำเป็นต้องนำเสนอ ให้วงเล็บปี พ.ศ.กำกับไว้

4.ไม่ควรใช้อักษรย่อ หากจะใช้ย่อ ต้องวงเล็บกำกับข้อความเต็มไว้ด้วยก่อน

5.หลีกเลี่ยงการใช้คำแสลง ยกเว้นคำที่เป็นภาษาถิ่น(ท้องถิ่น)

การดำเนินเรื่อง จะมี 2 ลักษณะ

1.แบบบรรยายความเป็นส่วนเดินเรื่อง โดยมีภาพประกอบเป็นส่วนขยายมุมมอง

2.แบบภาพพาเดินเรื่อง แล้วใช้คำอธิบายภาพเป็นส่วนขยายความ

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget