Column Right

infographics : ประเภทของชิ้นส่วน (2) กลุ่มภาพนิ่ง

 ภาพนิ่ง หรือภาพ(รูป)ถ่าย ภาพวาด ถือเป็น Asset  พื้นฐานที่สำคัญ ที่นำมาใช้ร่วมกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร สำหรับภาพจะมีกลุ่มใหญ่ๆที่แบ่งดดยกระบวนการสร้าง อยู่ 3 ประเภท คือ Photo, Picture และ Image ด้วยลักษณะเด่นประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ ภาพที่ดีจะสามารถสื่อความหมายได้สูงสุดPhoto or photograph - Anything taken by a camera, digital camera, or photocopier.

Picture - A drawing, painting, or artwork created on a computer. A picture is also used to describe anything created using a camera or scanner.

Image - Any visual object that is modified or altered by a computer or an imaginary object that is created using a computer.

Photo หรือ Photograph หมายถึงภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มแบบดั้งเดิม หรือกล้องดิจิทัลในปัจจุบัน ที่ยังคงสภาพตามโครงสร้างเดิม อาจมีการเปลี่ยนเชิงเทคนิคด้านสีสันและแสงได้ 

Picture หมายถึง ภาพวาด ภาพระบายสีไม่ว่าจะด้วยดินสอ สีน้ำ หรือสีน้ำมัน ส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดผู้คน สิ่งของ หรือทิวทัศน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานศิลปะที่สร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์อีกด้วย

Image หมายถึง ภาพในความคิด ภาพจินตนาการ ภูมิหลัง มโนภาพ ภาพลักษณ์ ภาพสะท้อนในกระจก ภาพที่ปรากฎบนจอโปรเจคเตอร์หรือจออิเล็กทรอนิกส์ และภาพที่ถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยคอมพิวเตอร์หรือวัตถุจินตนาการที่สร้างขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ในวงการสร้างเว็บ ยังมีความหมายครอบคลุมทั้ง photo และ picture ด้วย


 รูปภาพ(ภาพถ่าย) Asset พื้นฐานแรกที่นำมาใช้ ซึ่งจะเป็นไฟล์ภาพถ่ายต่างๆที่มีส่วนสำคัญในสาระเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นภาพบอกเล่า  ภาพประกอบเรื่องราว ที่สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้น สามารถสื่อเรื่องราวได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยภาพที่นำมาใช้ในอินโฟกราฟิกหรือแผนภาพที่สร้างขึ้นใหม่ จะมีนามสกุลต่างๆ อาทิ JPG, JPEG, PNG, BMP เป็นต้น 


ภาพกราฟิก

Asset อีกประเภท ที่พบในงานอินโฟกราฟิก โดยภาพกราฟิกเป็นลักษณะของภาพนิ่งประเภทหนึ่ง โดยอาจจะแสดงเป็นรูปร่าง รูปทรง หรือลักษณะที่จำลองมาจากภาพถ่าย หรืออาจจะเป็นภาพที่สร้างขึ้นใหม่  ที่ใช้ถ่ายทอด ใช้สื่อความหมาย หรือประกอบการสื่อความหมาย  ตามเนื้อหา ที่กำหนดไว้


Pictogram

Asset นี้จะเป็นภาพกราฟิกขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์แทนการสื่อความหมายเลียนแบบ หรือ คล้ายคลึงกับภาพ หรือ อาการกริยา ถือว่าเป็นอีกส่วนประกอบที่สำคัญของอินโฟกราฟิกบางประเภท ที่ต้องสื่อความหมายด้วย้สัญญลักษณ์ประเภทนี้ อาทิ ภาพบ้าน ภาพผู้ชาย ภาพผู้หญิง ภาพแทนสิ่งของ อุปกรณ์ หรือภาพกริยาอาการ กริยากิจกรรม

การที่จะนำเอาชิ้นส่วนองค์ประกอบไปใช้ ย่อมขึ้นอยู่กับ รูปแบบ ลักษณะของการนำไปใช้ และกลุ่มเป้าหมาย เป็นสำคัญ การใช้ภาพ Pictogram แต่เพียงอย่างเดียวความหมายของ Pictogram อาจสื่อความหมายที่กว้าง หรือไม่ชัดเจน ก็ควรมีข้อความกำกับ Pictogram นั้นด้วยว่า จะนำเสนอเรื่องอะไร 


ตัวอย่างเช่น ภาพด้านล่าง คือ Mobile Device ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาออนไลน์ในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งตัว Pictogram ที่เป็นรูป Tablet หรือ Smartphone แต่ ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง จึงต้องมีคำอธิบายกำกับด้วย

ภาพพื้นฉากหลัง (Background)

เป็นภาพที่ใช้เป็นพื้นหลังของงานอินโฟกราฟิก การเลือกใช้ต้องระวังและเลือกให้เหมาะสม และไม่ควรให้พื้นผิวที่เหลือนั้นโดดเด่นกว่า ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ

พื้นสีทึบ

พื้นสีสว่าง

พื้นลวดลาย

พื้นลวดลาย

พื้นแบบเฉดสี

พื้นลวดลาย


ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของภาพไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget