Column Right

infographics : ประเภทของชิ้นส่วน (3) กลุ่มชิ้นส่วนประเภทอื่น


 

ในการสร้างอินโฟกราฟิกที่มีพลัง มีความลงตัว ไม่ใช่มีแต่เพียงข้อความ หรือภาพต่างๆ แต่อินโฟกราฟิก ยังต้องมีส่วนส่งเสริม ส่วนสนับสนุน Composition หรือ องค์ประกอบศิลป์ ก็คือการนำสิ่งต่างๆ (element) มาดัดแปลง ประยุกต์ สร้างสรรค์ หรือจัดเสริม สนับสนุนให้ข้อมูลหลักอันได้แก่ ข้อมูลข้อความ ข้อมูลภาพ ผนวกรวมหรือเชื่อมร่วมกันอย่างลงตัว เกิดความงดงาม น่าสนใจตามหลักการของศิลป์และการสื่อความหมายตรงตามแกนของเรื่องราวและวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างครบถ้วนลายเส้น
ลักษณะของชิ้นส่วนนี้เป็นภาพนิ่งอีกประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นเส้นสาย ลวดลายที่เกิดจากการขีด หรือเขียนเส้นอย่างต่อเนื่อง หรือวาดไม่ว่าจะเป็นการวาดด้วยดินสอ ปากกา หรือเครื่องมือดิจิทัล ทำให้เกิดภาพ นำมาประกอบในอินโฟกราฟิกหรือแผนภาพ เพิ่มสีสัน ให้ดูโดดเด่น และน่าสนใจ
กราฟ แผนภูมิ แผนผัง
Asset นี้ใช้เพื่อแสดงจำนวนข้อมูล สถิติ ความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ   เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในเรื่องราว 


MAP แผนที่
เป็นรูปแบบหนึ่งที่มักจะนำมาใช้ประกอบเนื้อหาที่อ้างถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่นประเทศ ทวีป หรือทั้งโลก

ไม่มีความคิดเห็น

Do not recommend gambling sites of any kind. If violated, will be prosecuted according to the law.

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

new story

Recent Posts Widget