Column Right

infographics : ประเภทของชิ้นส่วน (4) กลุ่มภาพเคลื่อนไหว

 เป็นกลุ่มลักษณะที่นำไปใช้กับงานนำเสนอและอินโฟกราฟิกในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งจะมีชิ้นส่วน ที่นำมาสร้างอินโฟกราฟิก อยู่ 2 ประภท คือAnimation
เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวประเภทหนึ่งที่นำมาประกอบในงานอินโฟกราฟิกออนไลน์ หรือ presentation เพื่อใช้แสดง หรืออธิบายความหมาย กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือขั้นตอนหนึ่งๆ วนซ้ำๆ  ไฟล์ภาพประเภทนี้จะเป็นไฟลืประเภท GIF ANIMATIONVideo Clip
เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวอีกประเภทหนึ่งลักษณะภาพยนตร์สั้นที่บรรจุเนื้อหาส่วนที่สำคัญ หรือส่วนที่ต้องการนำมาแสดง หรือนำมาประกอบเนื้อหา หรืออธิบายความหมาย กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน จะใช้ในงานอินโฟกราฟิกออนไลน์ หรือ presentation เท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget