Column Right

infographics : รูปแบบหรือประเภท (.) บทนำ

 ปัจจุบันอินโฟกราฟิกหรือแผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสารถือเป็นอีกสื่อสำคัญ ที่ปฎิวัติการการสื่อความหมาย เป็นอีกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงและรวดเร็ว แทรกซึมไปใน ทุกวงการไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โปสเตอร์, Roll-up ,Website, Blog และ Social Media ต่างๆ

อินโฟกราฟิกหรือแผนภาพข้อมูลเพื่อการสื่อสารถือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์  ซึ่งปัจจุบันอินโฟกราฟิก เป็นสื่อสำคัญของการศึกษาเรียนรู้ โดยอินโฟกราฟิกสามารถแบ่งได้ เป็น 2  ลักษณะ คือ

1. แบ่งตามรูปแบบโครงสร้าง (LAYOUT)

2. แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ  รูปแบบที่แบ่งตามโครงสร้าง

รูปแบบที่แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ  


ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

new story

Recent Posts Widget